Privacy

1. ALGEMEEN

TMS Industrial Services NV , met maatschappelijke zetel op het Industriepark Zone 2, Soldatenplein 51, 3300 Tienen en ingeschreven bij de KBO onder nummer 865.585.339 (hierna ” TMS”) treed op als verwerkingsverantwoordelijk voor de personengegevens die ze verwerkt conform onderhavig privacy beleid.

2. TOEPASSING

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de TMS website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie verwijst TMS u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer(link is external).

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die TMS verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de bezoeker zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die TMS verkrijgt door het gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

TMS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

4. DOELEINDEN

TMS verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt  ie noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt TMS persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Indien TMS de ontvangen persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere gewettigde doeleinden dan hierboven vermeld, zal TMS U als betrokkene hierover inlichten.

5. BEVEILIGING

TMS streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van TMS. TMS draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van TMS dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van TMS verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat TMS en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

TMS’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door TMS gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

TMS verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt TMS alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. Indien het contract in kwestie inhoudt dat persoonsgegevens dienen door gegeven te worden aan niet-EU landen of aan internationale organisaties zal TMS U hierover inlichten én melden of er al dan niet een adequaatheidsbesluit bestaat en of dat er passende of geschikte waarborgen zijn bij de overdracht.

In sommige gevallen gebruikt TMS anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van TMS, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. TMS zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

8. BEWAARTERMIJNEN

TMS bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De persoonsgegevens zullen tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract bewaard worden waarna de gegevens hetzij vernietigd, hetzij geanonimiseerd worden.

In uitzonderlijke gevallen waarbij er nog een rechtmatig belang zou zijn voor TMS om na 10 jaar bepaalde persoonsgegevens te bewaren zal TMS u daarvan onverwijld inlichten.

9. COOKIES & DE WEBSITE

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met TMS deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert TMS ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

10. CONTACTGEGEVENS

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan: TMS Industrial Services NV , met maatschappelijke zetel op het Industriepark Zone 2, Soldatenplein 51, 3300 Tienen, info@tmsindustrialservices.com

11. WIJZIGINGEN

TMS behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan aan U ter kennis worden gebracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.