Algemene verkoopsvoorwaarden TMS Industrial Services NV (“TMS”)

1. GELDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, gelden deze algemene voorwaarden, ook als ze tegenstrijdig zijn met de voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling.
Algemene voorwaarden vermeld bij bestellingen gelden niet.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN
Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Een bestelling is bindend voor de klant en wordt voor ons bindend na schriftelijke bevestiging ervan door een gevolmachtigde. Vertegenwoordigers die bestellingen opnemen, en personeel actief bij de klant zijn niet gemachtigd ons te verbinden.
We kunnen onze materiële vergissingen ten allen tijde rechtzetten. De klant put hieruit geen rechten.
3. PRIJZEN
De prijzen gelden netto, goederen afgehaald in onze magazijnen, en alle taksen ten laste van de klant. Bij wijziging van kosten na opmaak van offerte, zoals lonen, sociale lasten, producten, materieel, brandstofprijzen, valutakoersen of andere kosten, worden de prijzen automatisch aangepast, zonder voorafgaand bericht.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot gedeeltelijke levering.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bevatten onze prijzen niet het ophalen van afval, het leveren van vervangingsstukken of van enig andere producten nodig voor de levering van de diensten.
Indien er geen forfaitaire prijs is vermeld, gelden de eenheidsprijzen. Bij ontstentenis daarvan, geldt het tarief voor gelijkaardige diensten. Wanneer niet alle noodzakelijke en technische gegevens voorhanden zijn bij de prijsopgave, gelden de prijzen onder voorbehoud.
Eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke offerte gelden niet voor de aanrekening van meerprestaties.
4. LEVERINGSTERMIJNEN
Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie of schadevergoeding. Indien schriftelijk en uitdrukkelijk een bindende opleveringsdatum is overeengekomen, kan deze verlengd worden bij overmacht.
5.ANNULATIES
Zo de klant, ook omwille van overmacht, afziet van de overeenkomst, is hij als conventionele en forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd, gelijk aan 20 % van het totaal, zonder dat wij gehouden zijn bewijs te leveren van de effectief geleden schade. Wij behouden ons evenwel het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen, zo de uitvoering reeds is aangevat. De reeds gemaakte kosten worden dan bijkomend vergoed.
6. EIGEN LEIDING
Ons personeel werkt uitsluitend onder onze eigen leiding en toezicht.
7.RISICO’S EIGEN AAN WERKEN – TOELATINGEN EN VERGUNNINGEN
De klant staat op zijn kosten in en is uitsluitend verantwoordelijk voor alle vereiste toelatingen en vergunningen, inbegrepen het akkoord van de eigenaar voor de werken aan de installaties van deze laatste. Bij gebrek hieraan, vrijwaart de klant ons tegen alle gevolgen en stelt ons volledig schadeloos in geval van een klacht. De klant dient ons volledig te informeren met betrekking tot de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van onze werknemers bij de uitvoering van hun werk in de inrichting van de klant of van de uiteindelijke opdrachtgever, in geval van onderaanneming. De klant dient ons volledig in te lichten over alle elementen die onze uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, zonder dat wij zelf gehouden zijn deze informatie actief in te winnen.
Indien wij werken uitvoeren in de fabrieken, werkhuizen of andere gebouwen van de klant, of aan installaties in eigendom van of onder beheer van de klant, dan moet de klant alle maatregelen nemen om ons toe te laten, zonder ons verder nazicht of controle, om veilig over te gaan tot alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks behoren tot onze opdracht.
Bij gebreke aan deze bepalingen, is iedere schade hierdoor veroorzaakt ten laste van de klant en kan dit recht geven tot een schadevergoeding aan ons.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, stelt de klant ons de nodige ruimtes, installaties, materialen en producten ter beschikking met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, staat hij in voor het technisch onderhoud ervan en zorgt hij er voor dat deze voldoen aan elke toepasselijke regelgeving. De klant voorziet op zijn kosten de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, koud en warm water) noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten en stelt ons de nodige fax-, telefoon- en internetverbindingen ter beschikking.
De klant stelt tevens voldoende afvalcontainers ter beschikking, zorgt voor een geregelde weghaling ervan en geeft ons de mogelijkheid vervuild water op zijn kosten reglementair te lozen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen. De klant blijft verantwoordelijk voor het beheer van toegangsmiddelen met een hoge risicowaarde.
8.RISICO – TRANSPORT
De goederen worden steeds beschouwd als zijnde ontvangen en aanvaard in onze magazijnen.
Het vervoer van de goederen geschiedt altijd, zelfs in geval van franco verkoop of van transport door ons uitgevoerd, op risico van de geadresseerde. De klant neemt zo nodig een transportverzekering.
Voor levering aan derden op verzoek van de klant ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij hem.
Alle maatregelen en vergunningen m.b.t. de internationale handel, zijn voor rekening van de klant; wij dragen in geen geval de verantwoordelijkheid voor de uitvoer- en invoerdocumenten.
9. OVERMACHT
Elk geval van overmacht, zoals burger- of buitenlandse oorlog, terrorisme, staking, onlusten, sociale geschillen, brand, overstroming, transportonderbrekingen, schaarste van goederen, of materiaal, foutieve of laattijdige leveringen door leveranciers of onderaannemers, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke, en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van ons bedrijf, leveranciers, onderaannemers of klanten teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht onze verplichtingen op te schorten zonder een einde te stellen aan deze overeenkomst of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een aangetekend schrijven en zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
10. AANWERVING VAN ONS PERSONEEL
De directe of indirecte tewerkstelling of aanwerving van ons personeel of van personeel via ons actief bij de klant, zowel tijdens de overeenkomst, als gedurende één jaar volgend op de beëindiging, verplicht de klant ons een schadevergoeding te betalen gelijk aan het dubbel van alle vergoedingen en lasten voor het betreffende personeel verschuldigd voor hun activiteit van de laatste 12 maanden.
11. VERANTWOORDELIJKHEID – GARANTIE
Alle bouwplaats risico’s
De klant is verantwoordelijk voor het afsluiten van een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)-verzekering, tenzij de bijzondere voorwaarden anders stipuleren.
Waarborg
Voor consumenten geldt de waarborg in overeenstemming met de beschermende wetgeving opgenomen in art. 1649bis tot en met art. 1649 octies van het Bwb. Voor zichtbare gebreken, aanvaard door de klant n.a.v. de oplevering geldt geen waarborg. Verborgen gebreken aanwezig bij de oplevering moeten binnen de 2 werkdagen na hun manifestatie (6 maanden in geval van consumenten) per aangetekend schrijven gemeld worden en er geldt een waarborg van 1 jaar vanaf de levering (2 jaar in geval van consumenten). Voor gebreken ontstaan na de oplevering geldt een waarborg van 1 jaar, en deze moeten in elk geval binnen de 2 werkdagen per aangetekend schrijven gemeld worden.
Er is enkel een gebrek wanneer de goederen in belangrijke mate ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld.
De waarborg vervalt in geval van: abnormaal gebruik, het meer dan 14 dagen buiten gebruik laten van de installatie na onze tussenkomst, afwezigheid van onderhoud zoals door een goed huisvader, beschadiging door een externe oorzaak, wijziging van of tussenkomst op de goederen door de klant of een derde.
Niet-conforme uitvoering – gebrek
In geval van niet-conforme uitvoering van de werken of van een gebrek, beiden onder waarborg, kunnen wij, mits bewijs daarvan, enkel gehouden zijn tot heruitvoering, herstelling of vervanging van het fout uitgevoerde onderdeel of het gebrekkige goed zonder verbreking van de verkoop of verplichting tot schadevergoeding.
De koper brengt, indien dit technisch mogelijk is, de goederen op eigen kosten naar de vestiging voor herstelling of vervanging. Bij erkenning van onze verantwoordelijkheid, worden de goederen op onze kosten teruggebracht.
Schadevergoeding
In geval van schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, moet deze ons binnen de 2 werkdagen per aangetekend schrijven gemeld worden en is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken beperkt tot maximaal ofwel de opbrengst van het betreffende contract over de laatste 12 maanden, ofwel EUR 1.250.000, indien dit laatste bedrag lager is. Deze beperking geldt ook in geval van zware fout van onze werknemers of medewerkers, evenals voor het opzet van het uitvoerend personeel. In geen geval zijn wij krachtens een andere regeling gehouden tot schadevergoeding.
Wij kunnen aansprakelijk worden gesteld noch voor lichtere fouten, ook al zouden deze op zichzelf strijdig zijn met de regels van het goede vakmanschap, noch voor schade, fouten, gebreken niet conform gemeld of buiten waarborg, noch voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, commerciële schade of winstderving, waaronder financiële schade, verhoging van de algemene kosten, kosten voor de terugname van producten van de klant (‘third party recall’), lichamelijke schade, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, noch voor vorderingen door een derde ingesteld tegen de klant, zelfs indien wij vooraf op de hoogte waren gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. In zonder zijn wij niet verantwoordelijk voor schade te wijten aan kalkafzetting in installaties, de ouderdom of de slechte of onwettige toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel of te wijten aan een gebrek aan voorzorgen door de klant om de schade te beperken. Wij zullen nooit verantwoordelijk zijn voor welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels.
Behoudens onze schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende verklaring en het op onze eenvoudige vraag ter beschikking stellen door de klant van alle daartoe vereiste documentatie en informatie, is de klant in alle toepasselijke gevallen de ‘fabrikant’ zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur, inclusief de latere wijzigingen, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Overmacht
Bij overmacht worden onze verplichtingen opgeschort, zonder dat de klant intussen een einde mag stellen aan deze overeenkomst. Overmacht geeft ons het recht de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekend schrijven, zonder verplichting tot schadevergoeding.
Met overmacht worden gelijkgesteld: onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen of materiaal, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Worden daarom o.m. als overmacht beschouwd: burger- of buitenlandse oorlog, terrorisme, onlusten, brand, overstroming, sociale geschillen, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen, informatica problemen, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, vertraagde of slechte uitvoering door toeleveranciers of onderaannemers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, alsook maatregelen van staatswege als bijv. boycot of embargo.
12. BETALINGSVOORWAARDEN
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn al onze facturen in Euro, netto en zonder disconto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening. Schuldvergelijking is uitgesloten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur vervallen alle krediettermijnen en worden alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle rechte opeisbaar.
Bovendien worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 15 % (met een minimum van 125 Euro) van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1% per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 hoger zou zijn, zal deze laatste toegepast worden. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd.
Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van factuur moet, op straffe van verval, aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke daarvan, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de klant. Alle facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding.
Betaling via wissels wordt gelijkgesteld met niet-betaling door de klant, zolang de wissel niet werd geïnd.
13. NIET NAKOMING – NIET-BETALING
Onverminderd artikel 12 zijn wij in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd naar ons goeddunken, ofwel de uitvoering van deze en alle andere overeenkomsten op te schorten, ofwel ze van rechtswege te ontbinden en wel onmiddellijk zonder aanmaning noch voorafgaand bericht en met behoud van al onze rechten. In geval van ontbinding, verbindt de klant er zich toe de geleverde materialen en goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet-teruggave binnen deze
termijn, zullen wij, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen, zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. De klant verklaart ons hiertoe reeds de toestemming te geven.
Indien de klant zich in een toestand van faillissement, ontbinding, gerechtelijk akkoord of enig andere procedure van samenloop van schuldeisers bevindt, dan hebben wij het recht de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen, onverminderd de andere bepalingen.
Bij niet-betaling hebben wij het recht te weigeren afstand te doen van goederen waarvan de behandeling of de verwerking de schuldvordering heeft doen ontstaan.
Indien de klant de goederen en/of diensten heeft doorverkocht, dan beschikken wij over een vorderingsrecht ten opzichte van de opdrachtgever van de klant.
14. DUUR OVEREENKOMST
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onder voorbehoud van de artikelen 9 en 13 hierboven, zijn de overeenkomsten van een onbepaalde duur.
Zij zijn door de ene of andere partij opzegbaar drie maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst (onder aanvang van de overeenkomst is verstaan de eerste dag dat er werd gepresteerd) door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst stilzwijgend en onherroepelijk met één jaar verlengd.
De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van drie maanden facturatie.
15. BEËINDIGING VAN WERK – AANVAARDING
Het werk wordt als beëindigd beschouwd als de installaties of goederen klaar zijn voor gebruik of afname door de klant, of getest werden indien schriftelijk zo is overeengekomen. Wij brengen de klant op de hoogte van de beëindiging. Vanaf de beëindiging gaat het risico over op de klant.
De beschrijvingen, tekeningen, gewicht en afmetingen van de goederen zijn benaderend zodat de gebruikelijke toleranties (o.m. lichte verschillen in tinten, afmetingen, vermogens) door de klant aanvaard worden.
Bij gebreke aan een uitdrukkelijk schriftelijke afwijzing binnen de 2 werkdagen na de kennisgeving van de beëindiging, wordt de aanvaarding geacht stilzwijgend te zijn gebeurd, onverminderd hetgeen hierna bepaald.
Wanneer het werk wordt uitgevoerd in onze werkhuizen, zonder montage of installatie op de terreinen van de klant of diens eigen opdrachtgever, vindt de levering, de materiële overdracht en de aanvaarding plaats van zodra de goederen deze werkhuizen verlaten, zelfs wanneer wij deze goederen dienen te verzenden.
Bij onterechte weigering van de levering hebben wij het recht de stockagekosten van de goederen aan 3 Euro/m2/dag aan te rekenen.
Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z; gebreken die de klant door een aandachtige en ernstige controle had kunnen vaststellen, met bijzondere aandacht voor de functionering en de kenmerken van de apparaten.
16. EIGENDOM – INTELLECTUELE EIGENDOM
Eigendom van geleverde goederen gaat eerst over op de klant nadat deze aan ons alle betalingen en andere verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan, met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en boeten. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen. In dergelijk geval hebben wij het recht om de geleverde of geplaatste voorwerpen terug te halen of te doen afbreken op kosten van de klant.
De levering van producten en/of diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteurs- en compilatierechten. Zonder uitdrukkelijke, expliciete en voorafgaande geschreven toestemming van de rechthebbenden, desgevallend van onszelf als uitgever, mag niets uit de publicaties worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.
17. PRIVACY
We respecteren de privacy van onze klant. De gegevens door de klant naar aanleiding van deze overeenkomst aan ons meegedeeld, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen ontvangen staat de klant ons toe deze gegevens ter beschikking te stellen van de met ons verbonden ondernemingen. Een toegang voor eventuele verbetering kan ons schriftelijk gevraagd worden. Voor inlichtingen over zijn privacy rechten kan de klant zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.
18. BANKWAARBORG
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons ten allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankwaarborg voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen.
Zolang deze waarborg niet gesteld is zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de koper zijn betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan. Ondanks de uitgifte van een wissel blijven deze voorwaarden geldig.
19. BELGISCH RECHT – RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing.
Alle geschillen zullen, naar onze keuze, worden voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank van onze maatschappelijke zetel of van die van de klant.
20. NIETIGHEID OF ONGELDIGHEID
Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht.
Indien een clausule ongeldig zou blijken dan verbinden de partijen er zich toe de nietige of niet uitvoerbare clausule te vervangen door de geldige bepaling die het er dichtst bij aanleunt zodat zo veel mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen wordt verwezenlijkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.